Sistema Intern d'Informació


"ERNESTO VENTÓS, S.A.” i totes les filials que conformen el GRUP VENTÓS disposen d'un Sistema Intern d'Informació que permet denunciar en el context laboral o professional, sota la protecció de la llei, qualsevol irregularitat que pugui constituir una infracció penal o administrativa greu o molt greu.
Podran utilitzar aquest Sistema Intern d'Informació les següents persones:
- Els empleats i accionistes.
- Els autònoms.
- Qualsevol persona que treballi per o sota la supervisió i direcció de contractistes, subcontractistes i proveïdors.
- Aquelles que comuniquin informació sobre infraccions obtinguda en el marc d'una relació laboral o estatutària ja finalitzada.
- Voluntaris, becaris i treballadors en períodes de formació.
- Aquelles persones la relació laboral de les quals encara no hagi començat en els casos en què la informació sobre infraccions hagi estat obtinguda durant el procés de selecció.

Per a la utilització del Sistema Intern d'Informació pot acudir al següent enllaç:

Enllaç d'accés a la plataforma

En l'enllaç anterior té a la seva disposició la Política del Sistema Intern d'Informació on es regulen els drets i garanties que assisteixen als informants.
El Sistema Intern d'Informació no és un servei d'emergència, de reclamacions o d'atenció al client.
En el cas que es vulgui fer una reclamació comercial, el Sistema Intern d'Informació no és el canal oficial per a presentar reclamacions.